Forskarsal med forskarhjälp

Kinship Center erbjuder en forskarsal med flertalet av dagens släkt- och emigrationsforskningsprogram. Vi tillhandahåller SVAR (Riksarkivet), Ancestry, Family Search, EmiWeb med Emibas, Dödboken 1901-2013.

På Kinship Center finns även ett av landets större bibliotek gällande emigrationen till Amerika. På sikt kommer vi även att få material som berör modernare tids invandring till Sverige.

Plats i forskarsalen kan bokas genom vår reception per telefon eller mejl enligt vad som anges under rubriken kontakt. Vill man ha forskarhjälp finns även resurs för det. Eventuell forskarhjälp meddelas vid bokningen.

Ättlingar från landskapet Dalsland födda i Amerika. Vi har försökt att samla uppgifter om emigranterna från Dalsland i USA och deras vidare öden. Var de dog, vem de gifte sig med och vilka barn de fick samt var de slog sig ner.

Emigrationslistor sammanställda från 1869-1940 av Köpenhamns polis. Dessa listor uppger namn, senaste bostad, ålder, emigrationsår och emigrantens första destination från Danmark. Registren har tillgängliggjorts för åren 1869 till 1908 (394 000 emigranter). Den danska emigrationsdatabasen är sammanställd av Det Danske Udvandrerarkivet och Aalborgs Stadsarkiv.

Emigrationslistor sammanställda av uppgifter från tidningen Åland i tidsperioden 1892-1985. Databasen innehåller cirka 1 900 poster, flera tillkommer löpande. Arbetet utförs av Ålands Emigrantinstitut. Den största emigrationsvågen från Åland inföll mellan åren 1893 – 1924 då ca 7 200 eller ungefär 1/4 av den åländska befolkningen löste ut pass. Alla passuttagare emigrerade förvisso inte.

Dödsnotiser i Svensk-Amerikanska tidningar Det har funnits ett otal tidningar i USA med svensk anknytning och några lever ännu men många har givetvis försvunnit med åren. I dessa finns många gånger notiser om dödsfall i Amerika för de emigranter som avlidit.

Samlingen består av emigrantfotografier insamlade vid Kinship Center i Karlstad. De flesta av emigranterna är relaterade till Värmland. Fotografierna är till största delen tagna på 1900-talets första hälft men även några tidigare och senare. Totalt består samlingen av cirka 1 700 fotografier med tillhörande index.

I Sverigekontakts uppgifter som ideell förening ingår sedan starten 1908 att samla in och vårda minnen av svenskarnas insatser över hela världen. Då den stora Göteborgsutställningen genomfördes sommaren 1923 hade föreningens ledning skapat en utlandssvensk avdelning med en imponerande bredd.

Medlemmar i svenskamerikanska föreningar och ordnar. Under 1880-1890 talen bildades de två stora svenska ordenssällskapen Svithiod och Viking i Chicago. De organiserades i loger och verkade i flera amerikanska städer. Huvudsyftet med verksamheten var att stärka sammanhållningen bland svenskarna på det sociala planet.

En databas med namn från Svenskamerikanska böcker Den här databasen består av personer som finns listade i böcker. Varje bok har en kod. Varje post har en källreferens vilket gör att man kan se exakt på vilken sida i vilken bok personen omnämns.

Arkiverade urklipp från Emigrantregistret ur Värmländska dagstidningar. Arkivet omfattar i huvudsak tidsperioden 1960 – 1970 talet. Notiserna är ofta före- kommande under rubriken ”Familjenytt” som Födelsedagar, Bröllop, Döda, etc. De flesta urklippen har någon anknytning till migrationen mellan Amerika och Sverige.

Databasen Emigranter i Norska kyrkoböcker är kompilerad från de norska kyrkböckernas in- och utflyttade, både från ministerialböckerna och klokkerböckerna. I första hand har man registrerat från ministerialböckerna och använt klokkerboken som en livlina om så behövts. Materialet innehåller idag ca: 82 000 poster och täcker följande geografiska områden: Hedmark, Sør-Trøndelag, och Telemark fylken i dagsläget.

Databasen innehåller emigranter registrerade från svenska kyrkböcker från mer än 2 300 församlingar runtom i landet. Antal poster i databasen är (26/8 -14) 1 279 143 poster. Omfattningen är uppskattningsvis drygt ¾ av alla emigranter som lämnade Sverige. Databasens uppgifter är bl a hämtade ur de svenska kyrkoarkivens utflyttnings- och husförhörslängder.

Materialet omfattar Hedmark fylke i Norge, samtliga församlingar är genomgångna. Totalt cirka 4 500 poster. På grund av materialets beskaffenhet förekommer luckor i materialet, exempelvis på grund av att församlingarna inte bokförde flyttningar. Detta bokfördes i vissa tidsperioder av andra myndigheter. Registeringsarbetet är utfört av Norsk Utvandrermuseum. Originalkälla: Statsarkivet i Hamar

Gävleborgs län Databasen började byggas 1995 och var klar 2000. Både emigranter och immigranter registrerades samtidigt. Arbetet skedde i form av ett arbetsmarknadsprojekt i Ovanåkers kommun åren 1995-1997, sedan som EU-projekt till och med år 2000. Källmaterial var kyrkböckerna (husförhörs- och flyttlängder) på mikrokort.

I samarbete med FamilySearch har en databas byggts upp gällande mormonska passagerarlistor från Skandinavien. Materialet omfattar tidsperioden 1853-1920 och databasen innehåller cirka 27 000 poster. För den som söker efter mormonska emigranter från Skandinavien är materialet mycket användbart. Flertalet hamnar i Sverige, Norge och Danmark omfattas.

Databasen är baserad på SCB:s Summariska Folkmängdsredogörelser som bygger på inlämnade uppgifter till SCB av landets alla präster. Uppgifterna som är församlingsvis strukturerade berättar om emigrantens namn, yrke, födelseår samt land dit flytten skett. Materialet omfattar dock endast den legala emigrationen, dvs personer som begärt flyttningsbetyg i samband med emigreringen.

Databasen är baserad på SCB:s Summariska Folkmängdsredogörelser som bygger på inlämnade uppgifter till SCB av landets alla präster. Uppgifterna som är församlingsvis strukturerade berättar om immigrantens namn, yrke, födelseår samt land dit flytten skett. Materialet omfattar dock endast den legala immigrationen. Från Sverige utvandrade från 1850 och till 1930 omkring 1,3 miljoner personer till Nordamerika.

Scandinavian-American Portrait collection (1895-1930) Den här samlingen innehåller flera hundra porträtt av tidiga Augustanasynod-präster och ledare, fotografier av konfirmationsklasser och institutioner relaterade till Augustanasynoden och Augustana Seminary i Rock Island, Illinois. Augustana Book Concern photographs (1890s – 1950) Den här samlingen består av fotografi av Augustanasynodens institutioner runtom mellanvästern.

I Kinship Centers samlingar finns bland annat Carl-Erik Måwes arkiv. Måwe gjorde flertalet undersökningar gällande svenskar i Nordamerika. En av dessa gällde specifikt Alaska, där han reste runt och dokumenterade. Det hela skulle utmynna i en bok, som det förvisso skrevs manus till, men som aldrig gavs ut.

Den här databasen består av svenskar som reste via Kristiania i Norge (nuvarande Oslo) till framförallt Nordamerika. Databasen har konstruerats utifrån handskrivna listor som finns arkiverade på Kinship Center i Karlstad. Listorna är gjorda utifrån emigrantprotokoll från Kristiania/Oslo poliskammare för perioden 1867-1930. Hittills är 1867-1886 färdigställt, totalt cirka 18 000 poster.